Školní vzdělávací program

Od 1. 9. 2017 pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu s názvem 

             ,,JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ !"

Program je vypracován v souladu s RVP PV a vychází z konkrétních podmínek mateřské školy. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, probouzí v něm aktivní zájem dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže. Umožňuje dětem samostatně hledat cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Všímat si rozmanitostí a barevnosti světa kolem nás, vnímat potřebu ho objevovat a zároveň ho chránit. 

Zaměřujeme  se hlavně na prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých prožitcích dítěte  podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Dále na  situační učení, které je založeno na vytváření a využívání situací poskytující praktické ukázky z běžného života dětí.

 Děti v předškolním období se učí především na zákldě interakce s okolím a vlastních prožitků, na jejichž základě je založena polytechnická výchova, která proniká všemi činnostmi dítěte a je vlastně prvním stupněm systematické přípravy dítěte na práci  V průběhu roku budeme s dětmi plnit úkoly a zařazovat činnosti zaměřené na tuto oblast.  Naší snahou je, aby se v co největší míře setkávaly s praktickými věcmi a činnostni každodenního života.  

 

Školní vzdělávací prgram se skládá z 5 navržených integrovaných bloků s tématickámi celky.

 • I. integrovaný blok: KOUZELNÁ ŠKOLKA

        Tématické celky:  1. Já a moji kamarádi

                                     2. Jsem zdravý jako rybička

                                     3. Malíř Podzim čaruje

 • II. integrovaný blok: DOBA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

        Tématické celky:  1. Mikuláš zvoní

                                     2. Vánoce přicházejí

 • III. integrovaný blok: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS

        Tématické celky:  1. Zimní radovánky

                                     2. Příroda v zimě

                                     3. Kudy zima utekla

 • IV.integrovaný blok: KRÁSY PŘÍRODY

       Tématické celky:  1. V stávej semínko

                                    2. Hody hody doprovody

                                    3. Z mouky koláč, z cihly dům

                                    4. Brzy budu školákem

                                    5. Tátové a mámy, radujte se s námi

 • V. integrovaný blok: LETEM SVĚTEM

       Tématické celky:  1. V šechny děti mají svátek

                                    2. Kam a čím cestujeme

 

Témata jsou orientační, přizpůsobitelná daným možnostem,  mmentálním potřebám a situacím v mateřské škole. Můžeme je upravovat, měnit, konkrétní průběh vzdělávací činnosti prodloužit či zkrátit.

 

Vzdělávání je vedno tak, aby:

 • děti se cítili v pohodě, jak po stránce fyzické, psychické i sociální
 • děti se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, možnostni a současně byl podněcován jejich individuální rozvoj
 • děti měly dostatek podnětů k učení a radosti z něho
 • bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 • děti měly možnost vytvářet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně
 • byl dostatčně stimulován jejich rozvoj řeči a jazyka
 • aby se seznamovaly se vším, co je pro jejich život důležité a pochopit, že prostřednictvím svých aktivit mohou své okolí ovlivnit
 • aby obdržely vždy ypomoc, pokud ji pořebují
 
 

Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna projekty:

Projekt ,,SVĚT KOLEM NÁS" , jehož záměrem je v enviromentální oblasti založit u dětí povědomí o okolním světě, jeho dění a vlivu člověka na životní prostředí. 

Projekt je zaměřen na živou i neživou přírodu, získávání poznatků o přírodních jevech a dějích  Děti jsou vedeny k ochraně přírody, pochopení významu třídění odpadu, získávání poznatků o planetě Zemi, vesmíru, o  koloběhu vody v přírodě, o střídání denních a ročních období, o zvířatech domácích i ze ZOO.  Děti se učí pečovat o rostliny a jejich růst, co vše k růstu potřebují.  Je rozdělen na čtyři integrované bloky:

 • VODA - řeka, jezero, 
 • VZDUCH
 • SLUNCE
 • ZEMĚ

Projekt je zpracován tak, aby se navzájem se školním vzdělávacím plánem prolínal a zároveń ho obohacoval. Není zde stanovená žádná časová linie. 

 

Projekt ,,CESTY POTRAVIN - STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ" ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočedkého kraje, zaměřený na oblast pěstování a zpracování potravin, vytváření odpovědných postojů v chování k potravinám. Projekt nabízí kompex aktivit v oblasti vzdělávací, informační. publikační, metodicko - didaktické i praktické. 

 

Projekt ,,SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY" je realizován ve spolupráci s Česku obcí sokolskou pod záštitou MŠMT.. Záměrem je zapojení dětí  do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Respektování individuálních předpokladů, které jsou v důsledku přínosem pro celou skupinu. Vzbudit v dětech zájem o aktivní sporování, vést je k týmové spolupráci a přinášet radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Není záměrem. aby děti mezi sebou soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné jedince. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola ŠIKULKA příspěvková organizace Husova 370
Libice nad Cidlinou
289 07
tel. 325 637 125
604 218 554

IČO: 70993653
mslibice@seznam.cz